Beartas um Míchumas agus Riachtanais Speisialta

Abhar an Leathanaigh
Téasc
Tá Chill Mochuda tiomanta do gach duine a bhfuil lagú coirp nó meabhrach air a bhfuil drochthionchar substaintiúil agus fadtéarmach aige ar chumas duine gnáthghníomhaíochtaí laethúla a dhéanamh a chuimsiú, dá ngairtear míchumas as seo amach.

Ár dTiomantas

Fáiltíonn ár n-eagraíocht roimh gach ball den phobal, beag beann ar a gcumas. Cuirfimid daoine faoi mhíchumas san áireamh inár n-eagraíocht i róil imeartha agus neamh-imirt araon a mhéid is féidir linn. Déanfaimid ár ndícheall ár n-eagraíocht a dhéanamh chomh cuimsitheach agus chomh inrochtana agus is féidir, bunaithe ar ár dtiomantas cloí leis na hAchtanna um Stádas Comhionann 2000-2012, an tAcht um Míchumas 2005 agus Airteagal 30.5 de Choinbhinsiún na Náisiún Aontaithe um Chearta Daoine faoi Mhíchumas.

Táimid tiomanta freisin do cheanglas Bheartas Spóirt Éireann um Rannpháirtíocht Daoine faoi Mhíchumas i Spórt a chomhlíonadh agus an Chairt um Chuimsiú Spóirt Míchumais a shíniú agus dul i ngleic léi.

Ár Misean

Is é misean CLG Chill Mochuda an Chrócaigh luach a chur ar chumas agus ar indibhidiúlacht daoine faoi mhíchumas trí na deiseanna a sholáthar do gach duine a theastaíonn uathu chun a lánacmhainneacht a bhaint amach mar rannpháirtithe laistigh d'éiteas/cultúr cuimsitheach. Ag CLG Chill Mochuda an Chrócaigh bainfimid cuimsiú míchumais amach trí athbhreithniú leanúnach a dhéanamh ar chur chuige a chuireann na baill, an fhoireann agus an bhainistíocht i bhfeidhm agus trí oibriú i gcomhpháirtíocht le clubanna, seirbhísí míchumais agus i gcomhairle le daoine faoi mhíchumas agus a dteaghlaigh. Cinnteoidh sé seo go mbeidh ár n-eagraíocht cuimsitheach do chách.

Inrochtaineacht

Táimid tiomanta do chinntiú, chomh fada agus is indéanta le réasún, go bhfuil ár dtimpeallacht eagraíochtúil, ár gclubanna, ár n-áiseanna oiliúna agus oideachais agus fisiceacha inrochtana do dhaoine faoi mhíchumas. Táimid réidh le breithniú a dhéanamh ar gach coigeartú réasúnta a chuideodh linn, le himeacht ama, an aidhm seo a bhaint amach ar bhealach níos iomláine agus níos éifeachtaí.

Beartas

Ba chóir an polasaí seo a léamh in éineacht leis an bPolasaí Cuimsiú Club Mar sin déanfaidh ár gclub:

 • Cuir atmaisféar fáilteach oscailte ar fáil do bhaill an chlub faoi mhíchumas
 • Clár gníomhaíochtaí a sholáthar do bhaill an chlub faoi mhíchumas
 • A chinntiú go bhfuil gach saoráid chlub cairdiúil do dhaoine faoi mhíchumas agus cloí leis an reachtaíocht ábhartha maidir le rochtain do dhaoine faoi mhíchumas
 • A chinntiú go bhfuil áiseanna club ar fáil le húsáid ag Scoileanna Riachtanas Speisialta nó ag grúpaí pobail eile a fhreastalaíonn ar dhaoine faoi mhíchumas
 • Freastal ar chúrsaí CPD CLG ar mhíchumas, riachtanais speisialta agus cur chun cinn cluichí do dhaoine faoi mhíchumas
 • Clár cluichí do dhaoine faoi mhíchumas a chur ar fáil i gcomhar le clubanna áitiúla CLG eile sa cheantar
 • A chinntiú go léireofar íomhánna dearfacha agus eiseamláirí de dhaoine faoi mhíchumas agus de chóitseálaithe faoi mhíchumas i ngach acmhainn, ábhar poiblíochta agus poiblíochta
 • Oifigeach Leibhéal Feidhmiúcháin a cheapadh le freagracht as nascadh le scoileanna speisialta agus freastal ar chomhaltaí faoi mhíchumas
 • Dea-chleachtas a roinnt le CLG/Clubanna Spóirt eile
 • Naisc a fhorbairt le clubanna spóirt eile tríd an gComhairle/Comhpháirtíocht Spóirt Áitiúil chun freastal ar bhaill faoi mhíchumas
 • Nasc le comhlachtaí reachtúla cuí i réimse an mhíchumais

Dearbhú

Tá an cháipéis seo faofa ag Coiste Feidhmiúcháin an Chlub agus feidhmíonn sé mar Pholasaí Oibre Míchumais agus Riachtanais Speisialta de chuid CLG Chill Mochuda an Chrócaigh.

Téasc

Fill ar leathanach Polasaithe an Chlub.