Grinnfhiosrúchán an Gharda Síochána

Abhar an Leathanaigh
Téasc
Léigh an t-eolas agus an treoir thíos le do thoil sula dtosaíonn tú ar an bpróiseas seo.

Grinnfhiosrúchán sa CLG

Tá prionsabal seanbhunaithe ag CLG maidir le grinnfhiosrúchán a dhéanamh ar aon duine a oibríonn ar ár son le leanaí nó le daoine fásta soghonta inár gCumann. Tá an prionsabal seo cumhdaithe sa riail inár gCód Dea-Chleachtais i Spórt na hÓige agus tá sé ina chuid den phróiseas iomlán earcaíochta agus roghnóireachta dóibh siúd ar mian leo oibriú linn sa CLG, i ról deonach nó íoctha.

Tá seirbhísí seiceála don Chumann á maoirsiú faoi láthair ag an Oifig Náisiúnta Leanaí i bPáirc an Chrócaigh agus Comhairle Feidhmíonn Uladh ar ár son chun seirbhísí AccessNI a chomhordú .

Cloíonn ár n-aonaid idirnáisiúnta leis an ngrinnfhiosrúchán reachtach agus leis na seiceálacha cúlra póilíneachta a theastaíonn sa dlínse ina bhfeidhmíonn siad.

Reachtaíocht

Cuireadh tús leis na hAchtanna um an mBiúró Náisiúnta Grinnfhiosrúcháin (Leanaí & Daoine Soghonta) 2012 - 2016 ar an 29 Aibreán 2016 agus ón dáta sin cuireadh oibleagáid reachtúil ar CLG a chinntiú go ndearnadh grinnfhiosrúchán ar gach duine a rinne ‘obair ábhartha’ le leanaí thar ár gceann. sula nglacfaidh sé leis an ról sin in Éirinn.

Áirítear leis an téarma ‘obair ábhartha’ sa CLG aon ról freagrachta mar oiliúint, bainistiú nó oiliúint foirne faoi aois nó go deimhin foirne aosach ina bhfuil aon imreoir faoi 18 mbliana d’aois. d'aois. Baineann sé freisin le gníomhaíochtaí faoi aois a eagrú nó cluichí faoi aois a réitiú.

Bhunaigh an tAcht an Biúró Náisiúnta Grinnfhiosrúcháin (NVB) freisin chun maoirsiú a dhéanamh ar na seirbhísí r-ghrinnfhiosrúcháin a bhí á riaradh roimhe seo ag Láraonad Grinnfhiosrúcháin an Gharda Síochána.

Cé a chaithfear a ghrinnfhiosrúchán?

Sa CLG tá duine ar bith a bhfuil ról freagrachta aige/aici mar oiliúint, bainistiú nó oiliúint a chur ar fhoirne faoi aois nó go deimhin ar fhoirne aosach ina bhfuil aon imreoir faoi 18 mbliana d’aois. Ní mór grinnfhiosrúchán a dhéanamh ar aois. Baineann sé freisin le gníomhaíochtaí faoi aois a eagrú nó cluichí faoi aois a réitiú. Ina dhiaidh sin, cinnfidh gach club an fiú duine a ghrinnfhiosrú i róil eile.

Féadfaidh aon duine a bhí ag obair le leanaí sa CLG roimh thosach feidhme an Achta agus nach ndearnadh grinnfhiosrúchán roimhe seo don ról sin leanúint ar aghaidh sa cháil sin ach ní mór dó/di iarratas a dhéanamh mar ábhar tosaíochta le go ndéanfaí grinnfhiosrúchán air ag CLG faoin rud ar a dtugtar ‘ siarghabhálach. grinnfhiosrúchán'. Tá an téarma seo agus na coinníollacha seo ceadaithe san Acht.

Cad a tharlaíonn má tá an t-iarratasóir faoi bhun 18 mbliana. d'aois?

Tá seirbhísí grinnfhiosrúcháin CLG ar fáil d’aon duine os cionn 16 bliana d’aois a chomhlíonann ról freagrachta le leanaí nó le daoine fásta leochaileacha. I gcás iarratasóirí idir 16 agus 18 mbliana d’aois, ní mór foirm toilithe tuismitheora a chomhlánú, atá ar fáil anseo     
Foirm Toilithe Tuismitheora do Ríomhghrinnfhiosrúchán an Gharda Síochána.

An cion é mura ndéantar grinnfhiosrúchán ort?

Is cion coiriúil anois é, do dhuine atá ag gníomhú ar son an CLG, nó don CLG mar Chumann cead a thabhairt d’aon duine tosú ag obair le leanaí thar ceann an Chumainn gan nochtadh grinnfhiosrúcháin a fháil ar dtús ón nGrinnfhiosrúchán Náisiúnta. Biúró maidir leis an ról ar earcaíodh iad dó. Is sárú é riail CLG freisin má tá tú ag obair le leanaí nó le daoine fásta leochaileacha ar son an Chumainn agus mura ndearnadh grinnfhiosrúchán ort.

Ríomhghrinnfhiosrúchán

Nuair a tháinig an tAcht Grinnfhiosrúcháin i bhfeidhm ar an 29 Aibreán 2016 bhí an CLG ar cheann de na chéad eagraíochtaí a chuir córas nua ar líne nó ríomh-Ghrinnfhiosrúchán in ionad ‘scrinnfhiosrúcháin páipéir’. Tagann me -Ghrinnfhiosrúchán in ionad gach córas seiceála páipéir roimhe seo a thugann muid ar aon dul le seirbhísí r-ghrinnfhiosrúcháin comhchosúla mar a chomhordaíonn CLG Uladh do AccessNI .

Conas is féidir leat a bheith grinnfhiosrúcháin tríd an CLG?

Céim 1 Logáil isteach san Fhoireann

Logáil isteach i do chuntas ar Foireann nó cruthaigh cuntas ar Foireann www.foireann.ie

Féach le do thoil ar an treoir céim ar chéim maidir le conas iarratas a dhéanamh ar ghrinnfhiosrúchán ar Foireann – Grinnfhiosrúchán – Cumann Lúthchleas Gael (zendesk.com).

Céim 2 Foirm Cuireadh um Ghrinnfhiosrúchán Cluichí Gaelacha

Nuair a bheidh tú logáilte isteach i do chuntas ar Foireann cliceáil le do thoil ar an táb Cáilíochtaí agus Grinnfhiosrúchán agus ansin cliceáil ar Iarratas a Dhéanamh le Grinnfhiosrúchán. Cinntigh le do thoil go bhfuil do shonraí reatha ar do phróifíl i gceart.

Roghnaigh do Chlub nó do Chumann ar mian leat go ndéanfaí grinnfhiosrúchán air agus an ról a bhfuil tú ag cur isteach ar ghrinnfhiosrúchán.

Tá sé riachtanach anois cóip nó gabháil scáileáin de d’ID Grianghraf (pas nó ceadúnas tiomána) agus cruthúnas ar do sheoladh reatha a uaslódáil i bhfoirm Bille Fóntas (gan a bheith níos faide ná 6 mhí d’aois). Ní mór duit freisin an Fhoirm Bailíochtaithe Aitheantais Ghrinnfhiosrúcháin Cluiche Gaelach a phriontáil agus a shíniú agus í a uaslódáil mar chuid de d’iarratas ar ghrinnfhiosrúchán. Is féidir an fhoirm seo a fháil anseo: 
Oscail Foirm Aitheantais Ghrinnfhiosrúcháin na gCluichí Gaelacha

Seiceálfaidh Oifigeach Leanaí an Chlub do Dhoiciméadú Aitheantais agus d’Fhoirm Bailíochtaithe Aitheantais Ghrinnfhiosrúcháin Cluichí Gaelacha sínithe ansin. Má tá na doiciméid i gceart, déanfaidh Oifigeach Leanaí an Chlub d’iarratas a bhailíochtú agus a chur faoi bhráid an CLG. Mura bhfuil na doiciméid cruinn diúltóidh Oifigeach Leanaí an Chlub do d’iarratas agus beidh ort na cáipéisí cearta a uaslódáil.

Step 3 Foirm Iarratais Éigeandála an Bhiúró Náisiúnta Ghrinnfhiosrúcháin a chomhlánú

Nuair a chomhlánaíonn tú an Fhoirm Cuireadh do Chluichí Gaelacha cuireann an CLG an t-eolas a thugtar ar aghaidh chuig an NVB agus gheobhaidh tú Foirm Ghrinnfhiosrúcháin NVB ar líne le comhlánú. Eiseoidh an NVB foirm Iarratais Ghrinnfhiosrúcháin an NVB chugat. Eiseofar é seo chuig an seoladh ríomhphoist a chuir tú ar fáil i d’Fhoirm Cuireadh do Chluichí Gaelacha.

Is ábhar rúnda é an fhoirm seo a chomhlánú idir tú féin agus an NVB. Beidh gach cuid den fhoirm lena n-áirítear seoltaí reatha agus seoltaí roimhe seo, seoladh ríomhphoist agus uimhreacha teileafóin teagmhála, faisnéis ar chiontuithe agus ionchúisimh (más ann dóibh), chomh maith le faisnéis eile ag teastáil agus an fhoirm á comhlánú.

Nuair a bheidh gach cuid den fhoirm freagartha, críochnóidh sé seo do phróiseas iarratais ar Ghrinnfhiosrúchán E sa CLG agus laistigh de thréimhse ghairid rachaidh an CLG i dteagmháil leat chun toradh an iarratais ghrinnfhiosrúcháin a chur in iúl duit.

Ba cheart gach ceist Ghrinnfhiosrúcháin a chur ar aghaidh chuig evetting@gaa.ie