Íomhánna Grianghrafadóireachta agus Treoirlínte don Láithreán Gréasáin

Abhar an Leathanaigh
Téasc
Treoirlínte maidir le húsáid ghrianghraif, fhíseáin agus Úsáid Suíomh Gréasáin i gClub CLG Chill Mochuda Na Crócaigh Grianghraif a thógáil d’imreoirí agus úsáid a bhaint as suíomhanna gréasáin agus meáin shóisialta chun poiblíocht a dhéanamh ar Chrócaigh Chill Mochuda agus taifeadtaí amhairc d’imeachtaí, cluichí, seisiúin traenála agus cóitseála mar ghnáthghníomhaíochtaí i saol an chlub.

Teastaíonn cur chuige ciallmhar agus cinneadh á dhéanamh ar cad a d’fhéadfadh a bheith oiriúnach nó nach féidir mar ní theastaíonn uainn cosc a chur ar an mbuntáiste atá ag an gcineál seo meáin agus ag cloí le treoirlínte dea-chleachtais. Is treoir agus beartas oifigiúil Cill Mochuda an Chrócaigh sa réimse seo an doiciméad seo.

Trí na cosaintí a chur i bhfeidhm faoi Chill Mochuda déanfaidh an Chrócaigh

 • Taifeadadh gníomhaíochtaí club atá ábhartha agus oiriúnach fós a cheadú agus a éascú,
 • Cead a thabhairt do ghníomhaíochtaí club a ghrianghrafadh
 • Cóitseálaithe a chumasú chun an teicneolaíocht is déanaí a úsáid i seachadadh na hoiliúna
 • Lig do gach rannán a gcuid gníomhaíochtaí a chur chun cinn ar bhealach sábháilte agus neamhbhagrach – d’fhéadfadh foilsiú imeachtaí áirithe i nuachtáin áitiúla nó náisiúnta agus ar shuíomhanna meán sóisialta a bheith i gceist leis seo.
 • Ba chóir a thabhairt faoi deara nach bhfuil mórán tionchair againn nó nach bhfuil tionchar ar bith againn ar na grianghraif is féidir a ghlacadh agus a fhoilsiú i nuachtáin áitiúla nó náisiúnta mar go bhfuil an ghrianghrafadóireacht sin clúdaithe ag sraith éagsúil treoirlínte club. Más rud é go mbeimid míshásta riamh le foilsiú na ngrianghraf nó na n-íomhánna sin is féidir linn an cheist seo a phlé leis an nuachtán aonair nó le Comhairle Preasa na hÉireann agus le hOifig Ombudsman an Phreasa.

KC Treoirlínte d'Íomhánna Grianghrafadóireachta/Taifeadta

Nuair a chláraíonn tuismitheoirí/caomhnóirí a bpáistí mar bhall de chlub CLG Chill Mochuda an Chrócaigh tá siad ag tabhairt a gcead le go bhféadfaí grianghraif agus píosaí físe dá bpáistí a thógáil agus a fhoilsiú chun an club a chur chun cinn agus an spórt agus úsáid na n-íomhánna sin i. ag teacht le Treoirlínte Chill Mochuda atá leagtha amach thíos.

 • Ní mór do gach leanbh/duine óg a léirítear i dtaifeadtaí a bheith gléasta go cuí.
 • Ba chóir go ndíreodh an grianghraf nó an taifeadadh ar an ngníomhaíocht seachas ar dhuine óg ar leith.
 • Níor cheart aon sonraí pearsanta a bhaineann leis an duine óg a nochtadh mar ábhair a ghabhann leis an ngrianghraf nó leis an íomhá taifeadta.
 • Tá cead ag clubanna, cóitseálaithe agus oibrithe deonacha trealamh físe a úsáid mar áis dhlisteanaigh chóitseála agus mar mhodh chun ócáidí speisialta a thaifeadadh. Sa chás go bhfoilseofar taifeadadh ar na suíomhanna Gréasáin, ar na meáin shóisialta nó go ndéanfar é a dháileadh ar thuismitheoirí nó ar leanaí, ba chóir é seo a chur in iúl roimh ré don oifigeach leanaí ábhartha laistigh den Rannóg. Mura bhfuil an club nó an coiste ábhartha sásta le haon ábhar tá siad i dteideal a dtoiliú a tharraingt siar agus an t-ábhar atá i gceist a scrios.
 • Ba chóir go mbeadh tuismitheoirí agus lucht féachana a ghlacann grianghraif/taifeadtaí sásta iad féin a aithint má iarrtar iad agus an cuspóir atá lena ngrianghrafadóireacht/scannánaíocht a lua. Má tá Pearsanra an Chlub míshásta faoi ábhar ar bith a bhaineann leis an ngrianghrafadóireacht is féidir iarraidh ar an duine stopadh láithreach.
 • Go ginearálta ní bhíonn gá le cead sainráite nó réamhchead a fháil chun grianghraif agus taifeadadh íomhánna in áit phoiblí. Mar sin féin má bhíonn imeacht m.sh. cluiche nó seisiún traenála ar siúl, a bhaineann le himreoirí faoi aois, in ionad poiblí, príobháideach nó údaráis áitiúil, agus má tá tú i gceannas ar imeacht den sórt sin tá dualgas ort iarraidh ar dhuine stop a chur le grianghraif a ghlacadh. má bhraitheann tú go bhféadfadh a leithéid de ghníomhaíocht nó grianghrafadóireacht a bheith míchuí.
 • Is féidir grianghraif ghrúpa agus foirne a thógáil ach ní gá ainm imreora a mheaitseáil. Féadfaidh an grianghraf a bheith le feiceáil agus ainm an imreora taifeadta thíos ach ní gá go mbeadh sé san ord ina bhfuil siad sa ghrianghraf.
 • Aithnítear go bhféadfaidh daoine óga aonair aitheantas a fháil ar ócáidí áirithe agus go bhféadfaí dámhachtain a bhronnadh orthu. Nuair a tharlaíonn sé seo i gcás imreoir faoi aois ba chóir aon ghrianghrafadóireacht nó taifeadadh imeachtaí dá leithéid a bhaineann le cur i láthair aonair a phlé roimh an imeacht agus comhaontú a bhaint amach leis an gclub, leis na tuismitheoirí agus leis an duine óg féin, faoi cad atá ann agus cad atá i gceist. ní cheadaítear.
 • Ba chóir aon chás ina n-úsáidtear íomhánna míchuí a thuairisciú d'Oifigeach Leanaí na Rannóige/Chlub agus/nó don Duine Ainmnithe agus freisin do na húdaráis reachtúla ábhartha de réir mar a mheastar a bheith cuí.

Úsáid láithreán gréasáin

Tá sé tábhachtach, cé nach mian linn srian a chur le húsáid agus le hinrochtaineacht na suíomhanna sin go n-aithnímid ár bhfreagracht maidir le suíomhanna gréasáin a bhfuil cuspóir, oideachasúil agus fiúntach maidir leo a chothabháil a chuireann éiteas agus spiorad Chill Mochuda chun cinn.

Chill Mochuda an téarma a úsáidfear sa chuid seo chun tagairt a dhéanamh do na suíomhanna gréasáin sin a chruthaítear, a bhainistíonn agus a nuashonraíonn rannóga aonair na gCrócaigh i gCill Mochuda , agus iad siúd a chruthaítear chun imeachtaí nó comórtais chlub a chur chun cinn lena n-áirítear Tairseach na gClub.

Ba cheart go mbeadh stiúrthóir gréasáin ceadaithe ag an gclub ar gach suíomh Gréasáin. Tá an chumhacht chun ábhar ar an Láithreán Gréasáin a chur leis, a athrú agus a scriosadh teoranta do Dhaoine atá údaraithe ag coiste na rannóige cuí, a cuireadh in iúl do choiste feidhmiúcháin Chill Mochuda na gCrócaigh agus liosta de na daoine sin atá i seilbh Oifigeach Leanaí an Chlub. Ba chóir athruithe, breisithe agus scriosadh ar an liosta seo a chur in iúl don fheidhmeannach agus d'Oifigeach Leanaí an Chlub. Tá cosc ar dhaoine nach bhfuil údaraithe go sainráite acu ar an mbealach seo ábhar a chur leis, a athrú nó a scriosadh as Láithreán Gréasáin Chill Mochuda . Ní mór do Dhaoine Údaraithe a bheith feasach go hiomlán ar na treoirlínte um chosaint leanaí laistigh den chlub agus den CLG ina iomláine.

Tá gach rannóg freagrach don Choiste Feidhmiúcháin maidir le hábhar agus foilseacháin ar na láithreáin ghréasáin aonair agus níor cheart go bhféachfadh rannóg ar bith lena leasanna a chur chun cinn thar leas an chlub trína shuíomh Gréasáin . dea-cháil chlub spóirt CLG Chill Mochuda agus ba chóir dó cloí le cód iompair an CLG agus tacú le agus tacú le polasaithe agus nósanna imeachta an chlub maidir le treoirlínte um chosaint leanaí, cothú spóirt agus meas ar dhaoine eile.

Ba cheart na láithreáin ghréasáin a úsáid chun:

 • Polasaithe agus nósanna imeachta an Chlub a chur chun cinn,
 • Gníomhaíochtaí club a phoibliú, roimh agus tar éis na n-imeachtaí.
 • Feabhas a chur ar chumarsáid le baill,
 • Eolas Meantóireachta agus oiliúna a sholáthar do thuismitheoirí. (Níor cheart faisnéis teagmhála a fhoilsiú ach amháin le cead sainráite na ndaoine atá i gceist),
 • Foilsigh daingneáin agus Torthaí,
 • Oideachas agus eolas a sholáthar do chóitseálaithe agus mheantóirí, do thuismitheoirí agus do bhaill an chlub, v Gin ioncam don chlub,
 •  Baill nua a mhealladh
 • Taispeáin íomhánna fótagrafacha, físeáin agus ábhar eile dá samhail. Ba chóir go mbeadh sé seo de réir na dTreoirlínte d'Íomhánna Grianghrafadóireachta/Taifeadta mar a leagtar amach thuas. Baineann siad seo go háirithe leo siúd a dhéanann cothabháil ar shuíomhanna gréasáin an Chlub atá dírithe ar rannóga óga agus óige an chlub.
 • Téigh i dteagmháil le baill níos óige den chlub trí úsáid a bhaint as ábhar atá oiriúnach d’aois a lucht éisteachta (Páistí idir 5 agus 12 bliana d’aois)
 • Páirt a ghlacadh imreoirí, meantóirí, tuismitheoirí agus pobal an chlub ina gcuid tacaíochta agus taitneamh a bhaint as an chlub.
Téasc

Fill ar leathanach Polasaithe an Chlub.